Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych PAN: Ksiegarnia
Nowości wydawnicze
W y d a w n i c t w a
Nowości wydawnicze
Bezrobocie i instytucje rynku pracy  -  Marta Danecka

Bezrobocie 
i instytucje rynku pracy
 

Marta Danecka 
..
Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN 
Warszawa 2005, format  210*148 mm,  oprawa miękka, s. 212, summary 
ISBN: 83-88490-75-3          Cena:  20,00  PLN
Księgarnia Internetowa ISP PAN: NAKŁAD WYCZERPANY !!!
tel. (022) 825-52-21 w.123,   fax (022) 825-21-46,  e-mail: books@isppan.waw.pl
*
O Autorce:
     Marta Danecka - jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowego Studium Krajów Rozwijających się (prowadzonego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych), stypendystką Universidad Autónoma del Estado de México w Toluce. Pracuje w Zakładzie Przekształceń Własnościowych Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się problematyką polskiej polityki społecznej, a zwłaszcza biedą i bezrobociem. Interesuje się także problemami społecznymi w krajach Europy (przede wszystkim w Hiszpanii) oraz Ameryki Łacińskiej.
Z przedmowy do książki:
     "Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych przyniosła wiele zmian, zarówno pozytywnych, jak i niekorzystnych, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Bezrobocie pojawiło się jako jej negatywny rezultat i stało się problemem społecznym numer jeden na wiele lat. Ograniczyło satysfakcję ludzi z pozytywnych efektów przemian, takich jak demokracja, decentralizacja i otwarcie drogi do Unii Europejskiej. Z czasem okazało się jednym z ważniejszych, a być może nawet decydującym kryterium podziału społecznego - na beneficjentów i przegranych transformacji. 
     Książka poświęcona jest funkcjonowaniu instytucji powołanych do walki z bezrobociem. Autorka przedstawia sytuację na polskim rynku pracy w latach 1990-2002, z uwzględnieniem charakterystki zatrudnienia u schyłku systemu socjalistycznego, a także systemu instytucji publicznych i pozarządowych tworzonych w celu ograniczenia społecznych kosztów bezrobocia. Poddaje analizie regulacje prawne i definicje dotyczące ochrony socjalnej osób pozbawionych zatrudnienia oraz przedstawia najważniejsze programy rządowe, które miały uzdrowić rynek pracy. Rezultaty tych usiłowań ilustruje statystycznym obrazem bezrobocia, a także analizą opinii społecznych na temat problemów rynku pracy. Zajmuje się również lokalnym wymiarem problemu bezrobocia (jeden z rozdziałów zawiera studium empiryczne wybranych powiatów). Autorka proponuje wykorzystanie doświadczeń hiszpańskich w walce z lawinowym bezrobociem w Polsce, uważa bowiem, że może się to przyczynić do uniknięcia pewnych błędów oraz sprawnego dostosowania regulacji prawnych na polskim rynku pracy do wymagań Unii Europejskiej"
  Każdy z rozdziałów książki zawiera odrębną część analizy polskiej rzeczywistości i jej postrzegania łącznie zaś - wraz z zawartością innych publikacji:          opartych na projekcie: "Rozpad i nowy porządek: społeczeństwo - naród - kultura w okresie wielkiej zmiany" - stanowi wiarygodne źródło wiedzy o wymiarach, przejawach i skutkach wielkich polskich przemian gospodarczych i społecznych.
*

Spis treści
  Wprowadzenie
7
 Rozdział I. Teoretyczne ujęcie bezrobocia
13
  Wstępne rozważania terminologiczne
13
  Wybrane teorie rynku pracy
17
 Rozdział II. Charakterystyka zatrudnienia u schyłku PRL
27
 Rozdział III. Bezrobocie - nowe wyzwanie okresu transformacji
41
  Warunki i przyczyny powstawania bezrobocia
41
  Instytucje bezpieczeństwa socjalnego chroniące bezrobotnych
47
  Uwarunkowania współpracy między instytucjami bezpieczeństwa socjalnego
58
  Ustawy dotyczące bezrobotnych - analiza zmian wybranych ustaleń definicyjnych
61
  Rządowe programy rynku pracy
68
 Rozdział IV. Statystyczny obraz bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002
85
  Statystyczne metody opisu bezrobocia
75
  Podstawowe tendencje na rynku pracy w latach 1990-2002
79
  Opinie społeczne o sytuacji na rynku pracy i o bezrobotnych
97
 Rozdział V. Funkcjonowanie polskich lokalnych rynków pracy w dobie przemian
103
  Charakterystyka badań - metody, zakres
103
  Przedsiębiorstwa na lokalnych rynkach pracy
107
  Funkcjonowanie instytucji rynku pracy w wybranych powiatach
123
  Bezrobocie w ujęciu lokalnym
134
  Współpraca instytucji na rynku pracy
144
  Podsumowanie
148
 Rozdział VI. Walka z bezrobociem - doświadczenia Hiszpanii
155
  Wprowadzenie
155
  Sytuacja społeczno-gospodarcza w Hiszpanii w okresie transformacji rynku pracy
161
  Finansowanie zmian na hiszpańskim rynku pracy
167
  Statystyczny obraz rynku pracy i bezrobocia w Hiszpanii
169
  Hiszpańskie instytucje rynku pracy
179
 Zakończenie  
183
 Bibliografia  
195
 Summary  
211
*
Bezrobocie i instytucje rynku pracy  -  (Marta Danecka)
Księgarnia Internetowa ISP PAN: NAKŁAD WYCZERPANY !!!!
Może ta książka zainteresuje Twoich znajomych? 
Powiadom ich teraz o niej !!!
Wpisz adres E-mail znajomej osoby: