.Najnowszy numer .Numery w sprzedaży .Prenumerata .Dla Autorów

Kultura  i  Społeczeństwo

*
Informacja dla Autorów

 • 1. "Kultura i Społeczeństwo" zamieszcza wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości maksimum 1,5 ark. wyd.
 • 2. Teksty należy składać co najmniej w dwóch egzemplarzach, wydrukowane z podwójną interlinią (wraz z zapisem elektronicznym).
 • 3. Tablice i wykresy należy załączać na oddzielnych stronach, a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca.
 • 4. Przypisy lub bibliografię (także wydrukowane z podwójną interlinią) prosimy formułować według zasad stosowanych w naszym czasopiśmie:
  b i b l i o g r a f i a  (w porządku alfabetycznym)
  Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, "Studia Socjologiczne", nr 4.
  Szacki Jerzy, 1981, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
  Szacki Jerzy, 1995a, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: J. Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
  Szacki Jerzy, (red), 1995b, Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
  odniesienie w tekście ma wówczas postać (Szacki 1981, s. 113)

  p r z y p i s y (u dołu strony) 
  J. Szacki, Historia myśli społecznej, Warszawa 1981, s. 113.
  J. Szacki, Historia myśli społecznej, cyt. wyd. s. 233.
  Tamże, s. 255.
   

 • 5. Nadsyłane teksty będą oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów z zachowaniem zasady anonimowości. Dlatego prosimy o załączenie w oddzielnej kopercie nazwiska autora, adresu oraz telefonu kontaktowego.
 • 6. Autorów prosimy też o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami.
 • 7. Tych, którzy kierują swoją pracę do działów "Artykuły i rozprawy" i "Z warsztatów badawczych", prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
 • *
  .Najnowszy numer .Numery w sprzedaży .Prenumerata .Dla Autorów